Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Campus Universitari d'Igualada

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Administració i Direcció d’Empreses 
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques 
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Lleida 
Publicació BOE: 16/12/2010
Publicació Pla d'estudis BOE: 28/06/2017 

Centre docent: Facultat de Dret Economia i Turisme (Campus Universitari Igualada-UdL)
                            Av. del Pla de la Massa, 8 
                            08700 Igualada 
                            Tel. +34 34 93 803 53 00
                            http://www.fde.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 120
Matèries optatives (O) 36
Pràctiques externes 15
Treball fi de grau 9
TOTAL CRÈDITS 240

 

Oferta docent - Curs 2022-2023

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101302 HISTÒRIA ECONÒMICA T 6
101304 ENGLISH FOR BUSINESS I T 6
101301 FONAMENTS DE COMPTABILITAT T 6
101300 FONAMENTS DE GESTIÓ D'EMPRESES T 6
101303 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101307 ECONOMIA I T 6
101308 ESTADÍSTICA BÀSICA T 6
101306 DRET MERCANTIL T 6
101305 PLANIFICACIÓ COMPTABLE T 6
101309 ENGLISH FOR BUSINESS II T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101313 ECONOMIA II B 6
101310 DIRECCIÓ DE MÀRQUETING B 6
101318 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES B 6
101314 ESTADÍSTICA AVANÇADA B 6
101316 COMPTABILITAT DE COSTOS B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101317 POLÍTICA ECONÒMICA B 6
101312 FONAMENTS DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL B 6
101315 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES B 6
101311 COMPTABILITAT FINANCERA B 6
101319 DRET FINANCER I TRIBUTARI B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101324 DRET DEL TREBALL B 6
101321 CONTROL DE GESTIÓ I PRESSUPOSTARI B 6
101320 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA B 6
101323 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL B 6
101322 PLANIFICACIÓ FISCAL DE L'EMPRESA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101327 ANÀLISI DELS ESTATS ECONOMICOFINANCERS B 6
101326 DIRECCIÓ D'OPERACIONS I LOGÍSTICA B 6
101328 DIRECCIÓ FINANCERA B 6
101329 ECONOMETRIA B 6
101325 MÀRQUETING ESTRATÈGIC B 6